Η Εταιρεία

Η εταιρεία Civilco Consulting and Constructions Company δραστηριοποιείται στο χώρο των τεχνικών έργων σε επίπεδο μελέτης, κατασκευής, συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate), διευρύνοντας συνεχώς το πεδίο δραστηριοτήτων της.

Τα μέλη, το στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργάτες της εταιρείας συγκροτούν μία έμπειρη ομάδα από Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους, Οικονομολόγους και Νομικούς Συμβούλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών από τον αρχικό σχεδιασμό ενός έργου μέχρι και την αποπεράτωσή του.

Οι ολοκληρωμένες μελέτες, οι αδειοδοτήσεις και η γνώση της νομοθεσίας που διέπουν τα ιδιωτικά και δημόσια έργα αποτελούν ορισμένα από τα πεδία της τεχνογνωσίας της εταιρείας. Ταυτόχρονα οι διαδικασίες διεκπεραίωσης, οι άριστες σχέσεις με τους αρμόδιους φορείς, η οικονομοτεχνική ανάλυση και κοστολόγηση των έργων, η διαπραγμάτευση των συμβάσεων και κατάρτιση των τευχών τους καθώς και η οργάνωση και παρακολούθηση εργοταξίων – υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, χρονοδιαγράμματα, συμβάσεις, έλεγχος κόστους, ποιοτική εκτέλεση, τήρηση μελετών- καθιστούν την εταιρεία Civilco Consulting and Constructions Company ικανή στη Διαχείριση κάθε είδους έργου.

Σημαντικός επίσης τομέας, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι η εξεύρεση ακινήτων προς αξιοποίηση (Real Estate), η εκτίμησή τους με σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας και αποδοτικότητας και ακολούθως η διαπραγμάτευση του τιμήματος αγοράς τους

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων, τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Πλεονέκτημά της εταιρείας είναι η τεχνογνωσία εκτός των άλλων και σε επίπεδο μελέτης-κατασκευής μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ήπιων μορφών (πχ γεωθερμία, ηλιακή θέρμανση, πράσινες στέγες) και ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους

Στα πλαίσια της συνολικής Διαχείρισης ενός Έργου, σημαντική είναι η συμβολή της εταιρείας στη Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου Επενδυτικών Προτάσεων. Η εργασία εκπονείται σε συνδυασμό με την ύπαρξη έμπειρου Οικονομικού και Νομικού Συμβούλου με εξειδίκευση σε θέματα Εμπορικού Δικαίου και Εταιρειών, η παρουσία των οποίων κρίνεται απαραίτητη σε θέματα Επενδυτικών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακού Νόμου.

Εξειδίκευση της εταιρείας αποτελούν οι επενδυτικές προτάσεις προς επιδότηση σε θέματα Ανέγερσης αλλά και Εκσυγχρονισμού Ξενοδοχειακών Μονάδων, πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους και βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της παρακολούθησης ή της χρηματοδότησης σε τελικό στάδιο.